Algemene Voorwaarden HartveiligWonen Burgerhulpverleners

 

Artikel 1: Algemene doelstellingen en activiteiten van de organisatie

HartveiligWonen is een alarmeringssysteem waarbij burgerhulpverleners worden ingezet wanneer iemand in de directe woon-, leef- en/of werkomgeving van een aangemelde burgerhulpverlener een acute circulatiestilstand (hartstilstand) heeft. Het systeem kan via een sms-bericht een of meerdere aangesloten burgerhulpverleners alarmeren en vragen om gerichte hulp te verlenen. Een dergelijke oproep wordt volledig automatisch geplaatst en opgestart vanaf de meldkamer Ambulancezorg, naar aanleiding van een 112-oproep. De oproep kan zowel overdag als ’s nachts plaatsvinden, evenals op zon- en feestdagen, afhankelijk van de door de geregistreerde burgerhulpverlener(s) opgegeven beschikbaarheid.
De beschikbaar gestelde App, die geregistreerde burgerhulpverleners op hun smartphone kunnen installeren, stelt het systeem in staat om op basis van verwerkte locatiegegevens nog gerichter alarmsignalen aan burgerhulpverleners uit te sturen die in de nabijheid van het slachtoffer verkeren. Daartoe wordt periodiek de locatie van het apparaat waarop de App is geïnstalleerd, gepeild zolang de gebruiker (de burgerhulpverlener) is ingelogd. Deze locatiegegevens worden niet opgeslagen of bewaard.

De aanrijtijd van een ambulance naar een reanimatiesituatie is voor iemand met een acute circulatiestilstand vaak veel te lang. Het HartveiligWonen-systeem, kan die kostbare tijd overbruggen en in veel gevallen een overlijden helpen voorkomen. De overlevingskans van iemand met een circulatiestilstand kan al worden verdubbeld door alleen het toepassen van een hartmassage totdat de ambulance arriveert. Het snel gebruiken van een defibrillator (AED) door een gealarmeerde burgerhulpverlener kan zelfs in bijna 40% van de acute zorgverleningssituaties het leven van iemand met een circulatiestilstand helpen redden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw registratie en activiteiten als burgerhulpverlener bij HartveiligWonen.

Artikel 3: Intellectueel Eigendom

Na registratie mag u uzelf profileren als burgerhulpverlener van HartveiligWonen, mits bijdragend aan het algemeen belang op het gebied van de bevordering van burgerhulpverlening aan slachtoffers, met een acute circulatiestilstand. De intellectuele eigendomsrechten en het gebruiksrecht, inclusief alles wat daarbij van toepassing is, van het merk HartveiligWonen blijven in bezit van HartveiligWonen.

Artikel 4: Privacy

 1. Om u als burgerhulpverlener in te schrijven kun u uzelf registreren via de website. HartveiligWonen zal voor deelname bepaalde persoonsgegevens opvragen. HartveiligWonen behandelt alle persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Tenzij daarvoor expliciet toestemming is verkregen, worden Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt dan ten behoeve van de in artikel 1 van deze voorwaarden omschreven activiteiten, bijvoorbeeld wanneer het beheer door een regionale partnerorganisatie wordt gedaan, het versturen van de nieuwsbrief, voor onze eigen interne onderzoeksdoeleinden of om u anderszins te informeren.
 3. In geval van een daadwerkelijke alarmering gebruiken wij uw persoonsgegevens om nazorg en ondersteuning te bieden. Dit is afhankelijk van de mate waarin de alarmering in uw geval heeft geleid tot inzet.
 4. Afmelden voor de nieuwsbrief kan via de link onderaan de nieuwsbrief.
 5. De inloggegevens die worden verkregen bij registratie zijn persoonsgebonden en dienen zorgvuldig te worden bewaard en niet gedeeld te worden met of overgedragen te worden aan derden.

Artikel 5: Inschrijving

 1. U kunt u via de website van HartveiligWonen aanmelden en inschrijven, waarbij u deze algemene voorwaarden accepteert.
 2. HartveiligWonen heeft in een aantal gemeenten een partnerschap met regionale organisaties, die een ‘Admin User-account’ hebben met beperkte toegangs- en beheerrechten tot selecte gegevens uit het burgerhulpverlenersbestand van HartveiligWonen. Binnen deze digitaal afgeschermde omgeving voeren zij alleen de voor het partnerschap noodzakelijke beheertaken uit.
 3. Als de in uw regio actieve AED-Stichting partner is van HartveiligWonen, zal deze organisatie de gegevens van uw inschrijving beheren.
 4. Partnerstichtingen van HartveiligWonen sluiten een partnerovereenkomst waarin zij verklaren dat zij alle wettelijke bepalingen in acht nemen, die voortkomen uit de Wet bescherming persoonsgegevens.
 5. Als u niet wilt dat uw inschrijving met de bijbehorende gegevens wordt beheerd door een regionale partnerorganisatie, stuurt u dan een mailtje naar: info@hartveiligwonen.nl.

Artikel 6: Alarmering

 1. Alarmering vindt plaats per sms en/of app-alarmering indien u verblijft in een (veiligheids)regio waar de betreffende meldkamer Ambulancezorg en HartveiligWonen een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten.
 2. Alarmering vindt ook plaats als u de HartveiligWonen app gebruikt en ‘beschikbaar’ bent in een andere regio, mits u zich op basis van uw locatie bevindt in de buurt van een incident in een (veiligheids)regio waar de betreffende meldkamer Ambulancezorg en HartveiligWonen een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten.
 3. Wanneer u zich als burgerhulpverlener heeft aangemeld, kunt u 24-uur per dag, 7 dagen per week gealarmeerd worden. Dit is afhankelijk van de door u bij uw inschrijving aangegeven beschikbaarheid. Wenst u niet op zon- en feestdagen gealarmeerd te worden, geeft u dit dan bij uw aanmelding aan. U kunt dit desgewenst ook later wijzigen.
 4. HartveiligWonen is een vrijwillig systeem. U behoudt altijd zelf het recht om niet te reageren op een alarmering. Wilt u geen acute zorg verlenen, dan gaat u niet. Ook kunt u op ieder gewenst moment weer uitschrijven. Uw gegevens worden dan volledig verwijderd.
 5. Wanneer u wegens persoonlijke omstandigheden (zoals wanneer u zich niet bevindt in de directe omgeving, uw huis niet verlaten kunt, u hebt alcohol gedronken of om een andere reden) niet in staat bent hulp te verlenen, dan reageert u niet op de oproep.
 6. Er worden per melding, indien mogelijk en beschikbaar, meerdere burgerhulpverleners tegelijkertijd gealarmeerd.
 7. Wanneer u opgeroepen wordt en op weg bent naar het slachtoffer, houdt u zich altijd aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving. Met name de privacyregels (waaronder de privacy van het slachtoffer) en de verkeersregels dienen te allen tijde in acht te worden genomen.
 8. Zorg ervoor dat u zelf geen gevaarlijke situaties veroorzaakt.
 9. Uit oogpunt van veiligheid wordt sterk afgeraden dat u gebruik maakt van uw auto. Het betreffende adres en de AED zijn dusdanig dichtbij gesitueerd, dat te voet of per fiets de meest veilige en snelle manier van verplaatsen is.

Artikel 7: Kosten

HartveiligWonen vergoedt geen onkosten of reiskosten of enige andere door de burgerhulpverlener gemaakte kosten.

Artikel 8: Kennis burgerhulpverleners

Zonder enige kennis is het niet mogelijk om deel te nemen aan HartveiligWonen. Daarom geldt het
volgende:

 1. Uw persoonlijke profiel moet volledig zijn ingevuld, dus ook uw opleidingsgegevens, zoals bijvoorbeeld een erkende reanimatie- / AED-training en bij welk opleidingsinstituut u deze erkende training heeft gevolgd;
 2. Wanneer u geen erkende training hebt gevolgd dan moet u uzelf alsnog laten opleiden om te kunnen deelnemen aan Hartveiligwonen.
 3. Uw inschrijving wordt wel door HartveiligWonen geaccepteerd als u nog geen erkende training hebt gevolgd, maar u wordt pas daadwerkelijk opgeroepen, wanneer uw profiel helemaal volledig is.
 4. Meer informatie over opleiding wordt door HartveiligWonen op uw verzoek verstrekt.

Artikel 9: Aansprakelijkheid, vrijwaring en verzekering

 1. Ten tijde van uw hulpverlening bent u altijd verzekerd.
 2. Uw deelnemende gemeente heeft voor burgerhulpverleners een aansprakelijkheidsverzekering.
 3. HartveiligWonen heeft aanvullend een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor haar burgerhulpverleners.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten die met HartveiligWonen worden gesloten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van alle geschillen die uit dergelijke overeenkomsten voortvloeien is de rechter in Almere bevoegd.

Artikel 11: Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd door HartveiligWonen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website, uiteraard informeren wij u hier ook over. Wij raden daarom aan om de algemene voorwaarden regelmatig te bestuderen op de website.

Artikel 12: Uitschrijving

Wanneer u uw inschrijving wilt beëindigen, kunt u op de website inloggen en onderaan de pagina kiezen voor
uitschrijven.

Artikel 13: Vragen en opmerkingen

Heeft u nog vragen, klachten of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met HartveiligWonen, via info@hartveiligwonen.nl of per telefoon: 088 625 42 00.

Terug